Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Hoe is de opleiding opgebouwd?


Module 1 Inleiding recht

 • Onderverdeling in het recht (privaatrecht en publiekrecht)
 • Tendensen in het recht
 • Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
 • Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
 • Zelfregulering en certificering


Module 2 Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium

 • Verschil tussen toezicht en opsporing
 • Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
 • Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
 • Personen en instanties in het strafproces
 • Loop van het strafvorderlijk strafproces


Module 3 Materieel strafrechtelijke leerstukken (1)

 • Wat is materieel strafrecht?
 • Bronnen van het materieel strafrecht
 • Wat is een strafbaar feit
 • Legaliteitsbeginsel
 • Voorwaarden voor de vervolgbaarheid


Module 4 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

 • Toepasselijkheid van de Wpbr
 • Soorten beveiligingsorganisaties
 • Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Overheidstoezicht


Module 5 Materieel strafrechtelijke leerstukken (2)

 • Veelvoorkomende misdrijven en casuïstiek
 • Aandachtspunten bij het doen van aangifte
 • Poging en voorbereidingshandelingen
 • Deelnemingsvormen
 • Strafuitsluitingsgronden


Module 6 Strafvorderlijke leerstukken

 • Principes van strafvordering
 • Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
 • Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
 • Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
 • Schadeverhaal via het strafrecht


Module 7 Toegangsverlening en toegangsbeheer (1)

 • Tussentoets
 • Maatregelen in het belang van de orde
 • Weren van ongewenste bezoekers en verblijfsontzeggingen
 • Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
 • Verboden toegang en erfafscheidingen


Module 8 Toegangsverlening en toegangsbeheer (2)

 • Cameratoezicht en visitatie
 • Toegangsbeheersingssystemen
 • Beheer en verkoop van gevonden voorwerpen
 • Als de overheid iets wil weten


Module 9 Privacy en omgang met persoonsgegevens (1)

 • Bronnen bescherming persoonlijke levenssfeer (o.a. Wet op de Ondernemingsraden)
 • Bronnen bescherming persoonsgegevens (o.a. AVG)
 • Privacy en fysieke beveiligingstoepassingen


Module 10 Privacy en omgang nmet persoonsgegevens (2)

 • Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
 • Gegevensuitwisseling met de overheid
 • Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
 • Zwarte lijsten/branche-waarschuwingssystemen


Module 11 Privaatrechtelijke leerstukken

 • Employmentscreening
 • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid
 • Schadeverhaal op de fraudeur
 • Beëindigen arbeidsovereenkomst na onregelmatigheden


Module 12 Het onderzoeken van onregelmatigheden (1)

 • Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus
 • Gerechtvaardigd belang voor onderzoek
 • Observatie, verborgen camera en andere methoden van onderzoek
 • Interviewen van personen


Module 13 Het onderzoeken van onregelmatigheden (2)

 • Onderzoeken van vertrouwelijke communicatie
 • Privaat onderzoek en publieke follow up
 • Rechtmatig of onrechtmatig verkregen bewijs?
 • Het informeren van onderzochte personen
 • Proeftoets

Tijdens het 14e lesdeel wordt de leergang afgesloten met een toets van 40 vragen multiple choice.
Bij een onvoldoende resultaat (70% score vereist) is herkansing mogelijk,